CNC obráběcí centrum – příznivé ceny, záruky

Nabízíme dovoz CNC obráběcích center dle individuálních požadavků zákazníků. Lze zajistit stroje pro 2D, 2,5D a 3D obrábění, 3, 4 a 5-ti osé.
ohraňovací lis z Číny
Pokud si nevyberete CNC frézky z našeho katalogu, žádejte o individuální nabídku přímo pro potřeby Vaší firmy. CNC frézky a CNC obráběcí centra  zajistíme v podstatě jakýchkoliv rozměrů a pro různé účely použití. Výbavu a příslušenství zajistíme podle individuálních požadavků. Díky našim kontaktům v Číně víme, kde najdeme spolehlivé výrobce a kvalitní prověřené stroje, na které jsme schopni poskytovat i záruku. Využijte zajímavé cenové nabídky.

 

Z našich zkušeností – dovoz CNC router

Vedle složitějších strojů nabízíme i dovoz CNC frézek pro opracování dřeva, měkkých kovů a plastických materiálů (frézování, gravírování, řezání). Dle požadavků lze zajistit stroje pro 2D, 2,5D a 3D obrábění, 3, 4 a 5osé, se zvýšenou osou Z, příp. stroje se dvěma vřeteny. Manuální nebo vakuové uchycení obrobku, vodou či vzduchem chlazená vřetena.

Z Číny dovezený CNC router představuje v podstatě 3-osou CNC frézku, v totmo případě určenou pro obrábění dřeva a polykarbonátu. Umožňuje kompletní 3D obrábění. Při dodávce se vyskytla technická závada na vodním vakuovém čerpadle. V rámci záruky bylo dodáno letecky kompletní čerpadlo (ne pouze vadný díl) do 10 dnů. Stroj byl dodán ve vybavení s vakuovým stolem, odsáváním a výkonnějším HSD vzduchem chlazeným vřetenem. Instalace a zprovoznění stroje bylo provedeno čínským technikem z výrobního závodu.

Invalid Displayed Gallery

CNC frézky a CNC obráběcí centra

Frézování je výrobní technologie, kterou se obrábí výhradně nerotační, skříňové polotovary. Je to výrobní operace, při které se odebírá z obrobku materiál ve formě třísek obvykle vícebřitým nástrojem. Frézováním se nejčastěji obrábí rovinné nebo tvarové vnitřní a vnější plochy. Hlavní řezný pohyb (rotační) koná vždy nástroj, vedlejší pohyb je většinou přímočarý a koná jej obrobek. Z hlediska chvění je výhodné, je-li v záběru s obrobkem více břitů současně. V současné době se ale díky CNC obráběcím centrům a strojům dají vyrábět výrobky obsahující nejen rovinné ale také tvarové či rotační plochy. Tímto se rapidně zkracují výrobní časy, jelikož polotovary již není třeba přemisťovat na jiné výrobní stroje.

Nástroj, kterým se realizuje odebírání třísky, se nazývá fréza. Jedná se o vícebřitý obráběcí nástroj, který při frézování koná vždy hlavní řezný pohyb a to pohyb rotační. Na nástroj jsou kladené vysoké nároky na univerzálnost. A to hlavně proto, že výrobky vyráběné na CNC frézovacích centrech a strojích mají mnohdy speciální tvary, které fréza musí obrábět s větším vysazením nástroje ale kvalita a přesnost obráběné plochy musí zůstat zachována na požadované úrovni. Proto jsou nástroje opatřeny prvky, které umožňují nástroj kvalitně upnout, popřípadě umožňují zvětšit či naopak redukovat jejich vysazení vůči upínací hlavě.

Rozdělení způsobů frézování Z hlediska polohy osy nástroje k obráběné ploše lze frézování rozdělit na dva základní způsoby:

Frézování válcové (obvodem nástroje). Zuby jsou rozmístěny po obvodu nástroje. Obrobená plocha je rovnoběžná s osou otáčení nástroje.

Frézování čelní (čelem nástroje). Tímto způsobem se pracuje s čelními frézami. Zuby jsou rozmístěny na čele i po obvodě nástroje nebo jen na čele nástroje. Obrobená plocha je kolmá na osu nástroje.

Z hlediska smyslu otáčení frézy vůči směru pohybu obrobku lze dělit frézování na:

Frézování sousledné (sousměrné). Nástroj rotuje ve směru posuvu obrobku. Zub vniká do materiálu v místě, kde je tříska maximální tloušťky, opouští materiál v místě tloušťky minimální (nulové) a vytváří obrobený povrch. Řezné síly působí směrem dolů a přitlačují obrobek ke stolu, takže lze použít jednodušších upínacích přípravků. Sousledné frézování může probíhat pouze na stroji s vymezenou vůlí a předpětím mezi posuvovým šroubem a maticí stolu frézky. Výhodou je vyšší trvanlivost nástroje, menší řezný výkon, menší drsnost obrobené plochy, menší sklon ke kmitání a tvoření nárůstku.

Frézování nesousledné (nesousměrné). Nástroj rotuje proti směru posuvu obrobku. Zub vniká do materiálu v místě nejmenší (nulové) tloušťky třísky a vytváří tím obrobený povrch, opouští materiál v místě maximální tloušťky třísky. Když zub vstupuje do záběru při nulové tloušťce třísky, pak zaoblení ostří způsobí pěchování materiálu. Zub začne řezat až po dosažení určité mezní tloušťky třísky. Tímto se zvyšuje opotřebení nástroje a zhoršuje se kvalita obrobené plochy. Řezné síly působí směrem nahoru a mají tendenci vytrhávat obrobek z upnutí. Sousledné i nesousledné frézování může nastat zároveň a to když fréza obrábí celou plochu na jedno přejetí. Jedna polovina nástroje obrábí sousledně, druhá nesousledně.

V současné době je na trhu velké množství modelů frézek o různých parametrech, velikostech a účelu s velkým množstvím příslušenství. Všechny tyto frézky se však dají rozdělit do čtyř základních skupin – frézky konzolové, rovinné, stolové a speciální.

Dále se dají frézky rozdělit podle toho, jak jsou řízeny na ručně ovládané a řízené programem.

Základním rozměrovým parametrem každé frézky je velikost upínací plochy (udává, jak velký předmět můžeme obrábět) a velikost kužele ve vřetenu pro upnutí nástroje (udává, jak velkým nástrojem můžeme obrábět).

Další důležité technické parametry jsou rozsah posuvu, výkon, rozsah otáček, maximální délky pohybu stolu nebo vřetene a kvalitativní parametry dosahované u obrobených ploch.

Konzolové frézky jsou charakteristické výškově nastavitelnou konzolou, na které je umístěn pracovní stůl pro upínání obrobku. Stůl má příčný a podélný posuv. Konzolové frézky se dělí na vodorovné, svislé, nebo univerzální. Vodorovné konzolové frézky mají vřeteno uloženo horizontálně, rovnoběžně s rovinou pracovního stolu. Využívají se zejména na obrábění drážek nebo rovinných ploch. Svislé konzolové frézky mají vertikální vřeteno s osou kolmou na plochu pracovního stolu. Vřeteno je uloženo ve svislé hlavě, kterou obvykle lze natočit kolem vodorovné osy až o 45°. Univerzální konzolové frézky jsou obdobné konstrukce jako frézky vodorovné. Mají však otočný pracovní stůl, který umožňuje frézování šroubovic pomocí dělícího přístroje. Mezi konzolové frézky také patří frézky nástrojařské, které umožňují frézovat plochy pod různými úhly.

Rovinné frézky se od konzolových liší tím, že se pracovní stůl pohybuje pouze v podélném směru. Po svislém stojanu frézky se pohybuje vřeteník. Rovinné frézky mohou být vybaveny jedním nebo dvěma stojany s vřeteníkem. Na těchto strojích se obrábí zejména rovinné plochy větších součástí. Pro hodně velké a těžké obrobky lze užít tzv. rovinnou portálovou frézku, která má dva stojany spojené příčníkem. Na něm jsou pak další dva vřeteníky.

Stolové frézky se od rovinných liší tím, že se jejich stůl pohybuje jak v podélném tak i v příčném směru. Výškové nastavení vřeteníku je pak zajištěno posuvem po vedení stojanu. Vyrábí se ve vodorovném i svislém provedení.

Speciální frézky tvoří rozsáhlou řadu typů, určených pro různé speciální frézovací operace. Patří sem například frézky odvalovací (výroba ozubení), frézky na drážky, frézky na vačky, pantografické frézky (písmena, čísla, tvarové plochy) a také frézovací obráběcí NC a CNC centra.

 

CNC obráběcí centra

jsou stroje, které jsou ovládány pomocí počítače číslicovým řízením. Stroj je vybaven čtecím a řídícím zařízením. Čtecí zařízení čte informace z nositele informací a přeměňuje je na elektrické impulsy. Tyto impulsy předává řídícímu zařízení, které pomocí kódového převaděče a rozvaděče rozděluje dekódované informace do příslušných částí stroje. Tyto části pak vykonávají naprogramované funkce.

Pohyb suportu nebo pracovního stolu je ovládám servopohony. Další nezbytnou částí každého CNC obráběcího centra je odměřovací zařízení, které vyjadřuje pomocí vhodné veličiny polohu nástroje vůči obrobku. Dále je také zapotřebí porovnávací zařízení, které neustále porovnává okamžitou polohu nástroje s polohou naprogramovanou. Jakmile jsou tyto dvě hodnoty rozdílné, porovnávací zařízení vyšle impuls k zastavení stroje nebo k přerušení pohybu.

CNC frézovací centra jsou vybaveny množstvím přídavných zařízení, jako jsou například zásobníky na nástroje, chladící zařízení, atd.

Frézovací obráběcí centra se dělí na centra s horizontální a vertikální osou vřetena. Tyto se pak dále dělí na tří až 5tiosá centra. Základem u všech těchto center jsou osy x, y, z, ve kterých se pohybuje vřeteno. Pokud obráběcí centrum má pouze tyto osy, jedná se o tříosé obráběcí centrum. 5tiosé obráběcí centrum je dále rozšířeno o další dvě rotační osy, kolem kterých se může otáčet stůl s upnutým obrobkem.

Hlavními přednostmi CNC obráběcích center je, že dokáže dělat více operací na jedno upnutí obrobku. Také je CNC obráběcí centrum vybaveno zásobníky na nástroje a dokáže samostatně vybrat a vyměnit nástroj, se kterým se má obrábět. CNC obráběcí centra dovedou plynule regulovat řezné a posuvové rychlosti pomocí změny otáček, posuvu. Mimo jiné jsou také schopny nastavit vzájemnou polohu obrobku a nástroje. Rozdíl mezi CNC obráběcím strojem a centrem je v tom, že CNC obráběcí stroj není vybaven zásobníkem na nástroje.

Zásobník na nástroje. Do tohoto zásobníku vkládá nástroje, se kterými dopracoval a vybírá nástroje, se kterými pracovat bude. Tuto výměnu zajišťuje speciální manipulační zařízení. Toto zařízení dokáže vyjmout a upnout nástroj do vřetena nebo zásobníku. Každý nástroj má své specifické označení, podle kterého je ze zásobníku vybírán nebo vkládán na své místo. Zásobníky se dodávají o různé kapacitě. Nejčastěji můžeme do zásobníku dát 15-60 nástrojů ale najdou se i takové zásobníky, jejichž kapacita se pohybuje mezi 100 až 150 nástroji. Dle konstrukce lze zásobníky dělit na zásobníky revolverové, bubnové, řetězové, regálové, deskové, voštinové, atd. zásobníky mohou být umístěny přímo na stoji nebo i mimo něj. Když jsou umístěny na stroji tak mohou být přímo na vřeteníku, na stojanu nebo na stole stroje.


Zvažujete dovoz podobného stroje z Číny nebo Taiwanu?