OHRAŇOVACÍ LISY

Nabízíme ohraňovací lisy s manuálním nebo CNC řízením dle individuálních požadavků zákazníků. Pracovní délku a nominální sílu lze přizpůsobit požadavku zákazníka. Matrice a razníky umožňují velkou variabilitu, včetně zakázkového 01 press brakepřizpůsobení. Kompenzace průhybu – nabízíme možnost manuální nebo hydraulické kompenzace. Další výbavu a příslušenství zajistíme podle individuálních požadavků.

Dostupné jsou jak jednoduché ohraňovací lisy s NC kontrolou základních os (WC67Y), tak i vysoce přesné stroje s komplexními CNC řídícími systémy pro řízení více os (4+1, 6+1), CNC kompenzací průhybu (WE37K) apod.

WC67Y

Jedná se o velmi výkonné a přesné stroje s robustní konstrukcí ze svařené oceli, s vysokou mechanickou pevností a výjimečnou tuhostí. Charakterizuje je plynulý a spolehlivý hydraulický pohon. Stroj je vybaven mechanickými dorazy a torzní tyčí pro synchronizaci pohybu osy Y a vysokou přesnost, elektrickým nastavením s manuálním doladěním a digitálním displayem.

Stroj umožňuje jednoduché a přehledné řízení na základě pouhého zaškolení obsluhy. Tyto lisy mohou být osazeny řídícím systémem Estun E21 (pohony jsou zajištěny asynchronními motory), případně vyšší verzí Estun E200 (vč. ovládání servomotorů), na přání zákazníka je možné osadit i řídící systém Delem (např. DA41).

Nejčastěji objednávané kombinace stroje:

WC67Y-80/2500 (E21) X+Y

WC67Y-80/2500 (E200) X+Y+servo motor

WC67Y-80/2500 (DA41) X+Y+servo motor

WC67Y-160/3200 (E21) X+Y WC67Y-160/3200 (E200) X+Y+servo motor

WC67Y-160/3200 (DA41) X+Y+servo motor

Pro lepší přehled překládáme kompletní katalog ohraňovacích lisů: 

Ohraňováním je nazýváno ohýbání plechu s minimálními poloměry ohybu. Za ohraňování považujeme operaci, kdy je dosaženo ostrého ohybu. K tomuto účelu slouží ohraňovací lisy. Nejmodernější a také nejvíce využívané jsou hydraulické ohraňovací lisy.

WE37K

Vysoce přesné a robustní elektrohydraulické synchronní ohraňovací lisy, využívající plnohodnotný CNC systém (DELEM – Holandsko, CYBELEC). Lis je osazen servoválci,roporčním servoovládáním ventilů p a odměřováním pro kontrolu všech fází pracovního pohybu, díky čemuž se dosahuje repoziční přesnosti cca 0.01 mm a rovnoběžnosti 0.02 mm. Kompenzace průhybu pracovního stolu je zajištěna buď hydraulickým konvexním kompenzačním zařízením, nebo mechanickou kompenzací s mechanickým či elektrickým konvexním zařízením. Posuvy horního razníku (osy Y1, Y2) a dorazu (osy X, Y, Z, V) jsou řízeny automaticky počítačem. Zadní doraz s kuličkovými šrouby a lineárním vedením poskytuje vysokou míru opakované poziční přesnosti. Osa Y má rozdělený pohyb do dvou nezávislých pohybů tzv. osa Y1, Y2.

 

Nejčastěji objednávané kombinace stroje:

WE67K-160/3200 X+Y1+Y2+V (Delem DA52S, Delem DA56, Delem DA66T)

WE67K-160/3200 X+Y1+Y2+V+R (Delem DA52S, Delem DA56, Delem DA66T)

WE67K-160/3200 X+Y1+Y2+Z1+Z2+V+R (Delem DA66T)

WE67K-160/3200 X1+X2+Y1+Y2+Z1+Z2+V+R1+R2+V (Delem DA66T)

Nástroje ohraňovacích lisů sloužící pro vytvoření základních ohybů jsou jednoduché a univerzálně použitelné. Při výrobě součásti je nejdůležitější technologický sled operací. Součást se obvykle vytváří s několika různými ohyby, kdy mezi operacemi dochází k vyměňování nástrojů. Při ohraňování se využívá především ohybů do tvaru U a V, přičemž ohraňovaná součást může mít ostré i tupé úhly. Pro tvorbu složitých ohýbaných součástí jsou využívány nástroje pro přesně daný tvar ohybu.

Ohraňovací lisy

Ohraňovací lisy jsou jednoúčelové tvářecí stroje, které umožňují výrobu profilů z plechu v délce až 9 metrů (na jeden lis) a součástky složitých tvarů s více ohyby. Ohraňovací lisy slouží k vytvoření složitějších ohybů, které na konvenčních ohýbačkách nelze realizovat. Tyto lisy jsou ekonomicky výhodné, protože na jednom stroji je možné vyrábět mnoho rozličných součástí, přičemž vyrobené součásti mohou být tvarově složité a rozměrově velmi přesné. Produktivita práce je značná, proto jsou ohraňovací lisy dnes často využívané.

Ohraňovací lisy jsou vybaveny univerzálními a díky tomu i cenově nenáročnými nástroji. Lisy je možné dovybavit i mnohým příslušenstvím, které zvyšuje kvalitu či produktivitu práce. U moderních strojů se používá řízení pomocí CNC. Ovládání stroje probíhá přes dotykovou obrazovku a není složité, na obsluhu nejsou kladeny velké nároky. K ochraně obsluhy se obvykle používá světelná závora před pracovním prostorem a díky tomu je nebezpečí úrazu nízké. Ohraňovací lisy je možné dělit dle způsobu pohonu a konstrukce, nejčastěji se dnes lze setkat s hydraulickým ohraňovacím lisem.

Hydraulický ohraňovací lis

Hydraulický ohraňovací lis se vyznačuje nejvyšší jmenovitou silou, kterou je možné dodávat a řídit po celý pracovní zdvih. Pohon beranu zajišťují dva hydraulické válce. Hydraulické lisy umožňují snadno regulovat a řídit velikost tvářecí síly. Menší lisy mají obvykle svařovaný stojan. Jejich konstrukce je složitá kvůli použití hydraulického pohonu, který vzhledem ke svému výkonu vyžaduje užití chladiče hydraulické kapaliny. Z důvodu použití tohoto způsobu pohonu jsou náročnější na opravy a údržbu. Při stejné jmenovité síle jsou dražší než mechanické lisy. Pracují s velkými posuvovými rychlostmi.

V dnešní dobře se užívají především CNC ohraňovací lisy, které mají řízené 6 a více os. Mohou pracovat jak v ručním, tak i v plně automatickém povozu ve spojení s polohovacím robotem. Pro zvýšení kvality výlisků je lze vybavit hydraulickým upínáním nástrojů, laserovým odměřováním úhlu ohybu nebo automatickou výměnou nástrojů.

Nejmodernější ohraňovací lisy mají řízení polohy ohýbané součásti v lisu v 8 a více programovatelných osách. Nastavení a pohyb po osách se zadává parametricky přímo na řídicím panelu umístěném na stroji. Každý výrobce užívá svůj řídicí systém, od jednoduchého nastavení základních parametrů až po moderní simulaci průběhu ohýbaní, včetně optimalizace pořadí ohybů.

Nástroje se upínají mechanicky, pneumaticky nebo hydraulicky. Pneumatické nebo hydraulické upínání dovoluje rychlejší manipulaci s nástroji, a proto je možné zkrátit vedlejší časy výroby. Matrice je upnuta na základní desce. Díky velké variabilitě nástrojů lze na jednom stroji provádět velké množství různých ohybů.

S pomocí laserového odměřování ohybu, které je doplňkovým vybavením, lze dosáhnout přesnější výroby.

Pro snadnější manipulaci s výrobkem je možné užít přední podpěrná ramena.

Programování CNC ohraňovacích lisů

CNC ohraňovací lis se programuje pomocí obrazovky, která je umístěna přímo na stroji. Programování přímo na stroji se používá jen v kusové nebo malosériové výrobě. Při vytváření programu je nutné zadat parametry ve správném pořadí. Nejdříve je nutné zadat tloušťku ohýbaného plechu, následně označení horního a spodního nástroje. Každý nástroj má vlastní označení a program kontroluje, zda je možné daný materiál nástrojem ohnout. Pokud by materiál nebylo možné ohnout, na obrazovce se objeví chybové hlášení a je nutné znovu určit jeden, popřípadě oba nástroje. Následně se zadá umístění spodního nástroje, který může být umístěn přímo na základní desce stoje nebo na nosníku o různých velikostech.

V posledním kroku se postupně vkládají velikosti ohybů pro danou součást. S doplňkovým vybavením lisu je taktéž možné nastavovat zpoždění či odjezd zadního dorazu, výšku sevření nástrojů, vysunutí hydraulických podpěr a jiné další parametry. Nastavením těchto parametrů je možné dosáhnout zrychlení strojních časů a zvýšení bezpečnosti obsluhy. Z ručního zadávání se stroj přepne do poloautomatického režimu, ve kterém program dopočítá korekce ohýbaných úhlů, dorazů a popřípadě deformace stroje, pokud se jedná o dlouhé ohyby.

Program spočítá rozvinutou délku polotovaru, případně může změnit pořadí jednotlivých ohybů, aby nedošlo ke kolizi či výrobě zmetku. Moderní řídicí systémy dokážou součást vymodelovat a simulovat jednotlivé kroky ohýbání před samotným začátkem výroby.

Stroj lze provozovat buď v poloautomatickém režimu, kdy obsluha musí každý následný ohyb potvrdit sama, nebo v automatickém režimu, kdy stroj přejde na další operaci automaticky. Ve velkosériové výrobě je řešením programování ohýbání mimo lis na počítači. Nezdržuje to výrobní proces a není nutné mít vysoce kvalifikovanou obsluhu. Program se pak do systému lisu přenese například pomocí USB nebo sítě.

Horní nástroje CNC ohraňovacího lisu – razníky

Razníků existuje mnoho typů a každý výrobce upřednostňuje svoji konstrukci. Druh použitého nástroje je určen materiálem výlisku, způsobem a tvarem ohýbaní, konstrukcí stroje a způsobem upínání. Každý razník je určen pro určitou tloušťku materiálu, pro kterou má přesně daný rádius ohybu a výšku. Razníky jsou vyráběny standardně v různých délkách nebo podle požadavků zákazníka.
Spodní nástroje CNC ohraňovacího lisu – matrice

Matrice se stejně jako razníky vyrábějí ve standardizovaných délkách, které jsou pro každého výrobce odlišné. Matrice jsou připevněny k základní desce přímo, pomocí nosníku určité výšky nebo pomocí pravoúhlých upínek. Matrice je určena pro určitý materiál a má vlastní tvar a konstrukci. Každý výrobce má obvykle odlišnou konstrukci a způsob upínání. Matrice má danou výšku a šířku. Upnutí matrice je omezeno šířkou základní desky. Některé matrice mohou mít vloženy plastové vložky, aby nedocházelo k nežádoucím otlačeninám při ohýbání výrobku.

Dorazy u CNC ohraňovacího lisu

Ohraňovací lisy jsou vybaveny zadními dorazy, které slouží k přesnému ustavení polotovaru před ohnutím. Na dorazu je namontován palec, na který se následně přitlačuje polotovar. Tyto dorazy jsou řízeny pomocí CNC systému lisu. Podle ohýbacího programu se nastaví do potřebné polohy pro daný ohyb. Zadní dorazy jsou standardně dva a mohou se pohybovat společně nebo každý zvlášť, a to ve všech osách. Osy pohybu zadního dorazu jsou: Osa X, podél které se posouvá stůl dopředu nebo dozadu Osa Z, podél které se pohybuje zadní doraz doleva nebo doprava Osa R, podél které se pohybuje zadní doraz nahoru a dolů.

Přední podpěrná ramena u CNC ohraňovacího lisu

Přední podpěrná ramena slouží k usnadnění manipulace výlisku při ohýbání. U menších lisů slouží přední ramena jen k odkládání výlisků před dalším ohybem. Pro velké ohraňovací lisy se používají podpěrná ramena hydraulická. U rozměrných a velkých vyráběných součástí, jsou podpěrná ramena nutná, aby nedošlo k prohnutí polotovaru či zničení nástroje vlivem boční síly. Hydraulická ramena polotovar zvedají při ohýbání, aby vznikl kvalitní ohyb.

 

Máte zájem o dovoz ohraňovacího lisu?