Bezpečnost strojů

Bezpečnost a CE certifikace pracovních strojů dovezených z Číny

Ten, kdo se rozhodne zakoupit si strojní zařízení pro vytváření zisku, je povinen splnit podmínky jeho provozování plynoucí z právních předpisů EU i České republiky.

Je třeba říci, že kdo podmínky nesplňuje, vystavuje se sankcím ze strany orgánů státní správy a zejména pak ČOI a SÚIP (pro lepší pochopení problematiky lze odkázat na knihu “Provoz, revize a udržba technických zařízení”, která vyšla v roce 2015 v nakladatelství Grada).

Stroje patří mezi tzv. stanovené výrobky

Častým omylem českých firem je mýtus o tom, že certifikace stroje notifikovanou osobou se vztahuje jen na vybrané skupiny strojů s vyšší mírou rizika. Není to pravda.

Stroje, tedy i ty dovezené z Číny, patří mezi tzv. stanovené výrobky, a to znamená, že všechny musí vyhovovat příslušným normám, tedy že všechny musí mít tzv. CE certifikaci, tj. certifikaci dle 2006/42/EC (resp. NV 176/2008 Sb.).

Kdo může vystavit CE certifikát pro stroje dovezené z ČínyCE začka

Obecně lze říci, že při uvádění strojů (a vlastně jakéhokoliv výrobku) na trh v EU je pro CE vždy nutná notifikovaná osoba.

Příloha nařízení vlády (NV 176/2008 Sb) stavuje strojní zařízení, které musí výrobce nebo dovozce nechat certifikovat notifikovanou osobou, pokud je chce dále prodávat, tj. stroj neslouží pro vlastní potřeby.

Pokud stroj nespadá do přílohy, může prohlášení o shodě vydat sám výrobce nebo dovozce a stroj používat pro své potřeby, ale nesmí ho prodat.

Pokud si tedy firma vyrobí nebo doveze z Číny stroj sama pro sebe, dle svých představ pro daný účel, může si vystavit sama CE a ČOI to bude akceptovat, pokud na stroji byly provedeny veškeré testy, zkoušky a vyhovuje všem ČR i EU předpisům. Pokud by však tento stroj měl být prodán dalšímu subjektu, CE musí vystavit notifikovaná osoba.

Jak lze vystavit CE pro stroj dovezený z Číny pro vlastní potřeby

Přílohou každého CE musí být také seznam provedených zkoušek a jejich výsledků, tzn., že certifikace dle 2006/42/EC musí vždy zahrnovat skutečné fyzické posouzení (testování, měření apod.) toho či onoho stroje. CE tedy nelze platně vystavit jen na základě posouzení výrobní dokumentace.

Je však potřeba zdůraznit, že 2006/42/EC není návodem pro zkoušky, na ty pamatují jiné předpisy např. EN 602 04-1 ed.2, EN 12100, EN ISO 13 850 a další.

Pokud se na stroji nachází ještě nějaké vyhrazené technické zařízení (plynové, zdvihací, elektrické nebo tlakové), tam je třeba ho posoudit samostatně a udělat na něm další samostatné kontroly a revize.

Pokud k CE není doklad o provedených zkouškách, které nařizují směrnice, nelze toto zařízení uvézt do bezpečného provozu a dále ho revidovat.

Kde bývají největší problémy u strojů z Číny

V Číně se často u výrobců strojů lze setkat s tím, že certifikát uvádí jako direktivu 2006/42/EC, ale poznámka níže uvádí, že certifikát potvrzuje existenci výrobních technických dokumentů (TCF) které splňují základní požadavky uvedených nařízení, tzn., že 99% certifikátů CE pro stroje z Číny je vystaveno právě jen na základě posouzení výrobní dokumentace, což je nepřípustné.

Zkušenosti také ukazují, že největší problémy jsou v bezpečnostních prvcích strojů a s analýzou rizik. U většiny dovezených strojů chybí bezpečnostní spínače, závory a umístění vypínacích prvků do místa obsluhy.

K této problematice čtěte také více v rámci FAQ nebo v sekci služby 

Předpisy pro bezpečnost pracovních strojů dovezených z číny

  • ČSN EN ISO 12 100 (Všeobecné zásady pro konstrukci-posouzení a snižování rizika)
  • ČSN EN 602 04-1 ed.2 (El. zařízení strojů-všeobecné požadavky)
  • ČSN EN ISO 13 850 (Nouzové zastavení-zásady pro konstrukci)
  • ČSN EN ISO 13 490-1 (Bezpečnostní části ovládacích systémů)
  • ČSN EN 61 496-1 ed.3 (El. snímací ochranná zařízení-obecné požadavky a zkoušky)
  • ČSN EN 1127-1 ed.2 (Výbušná prostředí – prevence a ochrana proti výbuchu)
  • NV 178/2006 Sb. v platném znění
  • NV 378/2001 Sb. v platném znění
  • Zákon 22/1997 Sb. v platném znění
  • NV 101/2005 Sb. v platném znění