FAQ

Jak dlouho trvá dodávka strojů z Číny nebo Taiwanu?

Při dodávce stroje (například obráběcího centra, lisu, nebo kovačky) z Číny je potřeba počítat s dobou přepravy, která se skládá z dopravy po území Číny, dopravy na moři a silniční nebo železniční dopravy v rámci Evropy. Celková doba se tak obvykle pohybuje v rozmezí 5-7 týdnů. Tato lhůta není nikde garantována a je ovlivněna mnoha faktory. Další lhůtou, se kterou je potřeba počítat, je doba výroby zařízení u čínského výrobce. Ta se odvíjí od složitosti stroje, podle našich zkušeností se pohybuje od jednoho do dvou měsíců. Dopravu lze také urychlit tím, že stroj přepravíme z Číny letecky. Zde je potřeba počítat se lhůtou přepravy cca 10-14 dnů, nevýhodou je poměrně vysoká cena. V rámci letecké přepravy máme zkušenosti i s náhradními díly o váze 17 tun, přepravovanými z Číny na Slovensko přímo k zákazníkovi.

Je bankovní akreditiv dostatečnou pojistkou při dovozu stroje z Číny?

Zjednodušeně řečeno, dle našeho názoru není.

Základním problémem při používání dokumentárních akreditivů je kontrola dokumentů bankami a posouzení, zda předložené dokumenty jsou v souladu s podmínkami akreditivu. Banky pouze zkoumají, zda dokumenty jsou v souladu s podmínkami akreditivu, neodpovídají však za formu, přesnost, pravost či právní účinnost dokumentů, nejsou ani odpovědné za ztrátu zpráv nebo dokumentů, ani za zboží, které je těmito dokumenty představováno.

Akreditiv je nezávislý na kontraktu (není smlouvou nijak vázán, a to ani tehdy, když se bude akreditiv na smlouvu odvolávat), proto kupující musí pečlivě a neprodleně prozkoumat, zda podmínky akreditivu jsou v souladu s kupní smlouvou. To banka nezkoumá! Např. ve smlouvě je řečeno, jakých kvalitativních parametrů má zboží dosahovat, toto je dokladováno protokolem z kontroly. Banka nezkoumá výsledky takového protokolu, ale pouze zda protokol byl dodán!!

Rovněž náklady akreditivu nejsou zanedbatelné. Banky většinou účtují poplatky za každou operaci, kterou v rámci akreditivu provádějí, a to jednotlivě. Příkladem může být poplatek za vystavení akreditivu, za jeho avizování, potvrzení apod. Pokud akreditiv použijete, doporučujeme sjednat již v kontraktu, jak si s prodávajícím náklady rozdělíte.

Místo akreditivu se nám proto při dovozu strojů z Číny osvědčilo pružnější, levnější a hlavně přesnější řešení formou osobních kontrol zboží, nakládky a prověřování dodavatelů.

Jak mám postupovat, když chci koupit stroj z Číny na leasing nebo formou dotace?

V tomto případě, až na výjimky, budete muset postupovat tak, že stroj pro vás zakoupí někdo v tuzemsku a poté vám ho prodá. Pro kupujícího je to samozřejmě komplikace, ale proto tuto službu standardně našim zákazníkům nabízíme. Stroj zakoupíme na náš účet (a riziko) a poté prodáme zákazníkovi (respektive leasingové společnosti), nebo se zúčastníme výběrového řízení v rámci nákupu stroje z dotace EU.

Je možné osobně stroj převzít přímo v Číně, případně až v naší firmě, abych měl jistotu co kupuji?

Přejímku stroje v Číně přímo ve výrobním závodě je možné dohodnout, již jsme takový případ realizovali. Zpravidla lze takovou přejímku stroje spojit i s příjemnými poznávacími zážitky. Obdobně je možné dohodnout montáž čínským technikem ve vašem výrobním závodě – tento proces jsme již rovněž zajišťovali.

Jak se řeší kompatibilita řídících systémů u CNC strojů z Číny?

CNC obráběcí stroje z Číny jsou standardně vybavovány řídícími systémy, které komunikují s běžně používanými softwary CAM. Při pořízení stroje vždy řešíme otázku, zda použitý řídící systém (velmi často evropského původu) je schopen spolupracovat s postprocesorem vygenerovaným v CAM softwaru u zákazníka (například firmy Solidvision). Ověřování probíhá mj. i formou konzultací s poskytovatelem CAD/CAM softwaru u zákazníka, vygenerováním postprocesoru pro jednoduché výrobky a následnou výrobou těchto výrobků v Číně na pořizovaném stroji. Čínští výrobci dnes již běžně zajišťují standardy všech vyspělých zemí světa, proto v této oblasti nenarážíme na žádné problémy.

Označení stroje vyrobeného v Číně

Řeším problematiku štítků na stroji – ohýbačka trubek. Je dodavatel povinen na stroj umístit strojní štítek, nebo ne? Čínský dodavatel se brání tím, že není držitel certifikace ISO 9001 : 2009 a tedy že nemá povinnost štítek na stroj umisťovat.

Každý výrobce strojního zařízení má povinnost svůj výrobek označit. Je v zásadě jedno jakým způsobem, ale bez identifikace stroje (výrobní číslo, napětí, CE, rok výroby…) nelze uvést zařízení na trh. Tato problematika se systémem kvality ISO 9001 nijak nesouvisí.

K této problematice čtěte také více zde, nebo v sekci služby

CE certifikát vystavený čínským výrobcem

Plánuji dovézt svařovací automat pro lineární svařování (TIG technologie) z Číny.  Vybraný dodavatel poskytnul platný CE certifikát, vydaný notifikovanou osobu ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE SRL.
Tento certifikát prokazuje kompatibilitu s normami EN ISO 12100:2010, EN 50445:2008, EN 60974-1:2012, EN 60974-3:2014 a na tento výčet navazuje formulace „related to CE Directives 2006/42/EC (Machinery) a 2014/35/EU (Low Voltage).
Je to takto v pořádku, a nebo to znamená, že takový certifikát není dostačující (protože není vystaven přímo na normy 2006/42/EC a 2014/35/EU, ale pouze na dílčí normy které s těmi „hlavními“ souvisejí)?

Uvedená certifikát CE odkazuje na konstrukční normy, ale zcela chybí zásadní normy hovořící o bezpečnosti strojních zařízení. Směrnice 2006/42/EC je v ČR NV 176/2008 Sb. a je zásadním dokumentem pro uvedení zařízení na trh i do provozu. Směrnice 2014/35/EU je zcela nerelevantní, protože hovoří o rádiových zařízení pod správou ČTÚ.

Uvedený certifikát CE je tedy v EU i ČR nepoužitelný. Přílohou každého CE musí být také seznam provedených zkoušek a jejich výsledků.

K této problematice čtěte také více zde, nebo v sekci služby